Versie: januari 2020, Algemene leveringsvoorwaarden Solar Protection Films (Sun-Gard Nederland B.V.)

 

 1. ALGEMENE BEPALINGEN

 

 1. Definities

                   In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

                   Leverancier            : de besloten vennootschap Sun-Gard Nederland B.V.

                   Afnemer                 : een natuurlijke persoon en/of een rechtspersoon die met Leverancier

                                                  : een overeenkomst heeft gesloten tot het leveren van Producten en/of verrichten van Diensten, in de                                                         ruimste zin van het woord.

                   Producten               : alle Sun-Gard / Madico  producten, gereedschappen en andere gerelateerde zaken voor gebruik van                                                          installatie/montage door Afnemer.

                   Diensten                 : cursus, training en/of opleiding. Onder schriftelijk dient te worden verstaan per brief, per telefax of langs                                                elektronische weg.

 

 1. Toepasselijkheid

2.1              Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij de Leverancier Producten en/of Diensten, van welke aard ook, aan Afnemer levert.

2.2              Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden – waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan – van de Afnemer maken geen                   deel uit van de overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer en binden derhalve de Leverancier niet, tenzij de Leverancier deze                        voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.

2.3              Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene                                  voorwaarden volledig van kracht.

2.4              Wanneer deze algemene voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie daarvan deel uit van elke na het                       moment van de inwerkingtreding van de wijziging tussen Leverancier en Afnemer tot stand gekomen overeenkomst.

 

 1. Aanbod, bestelling en totstandkoming van overeenkomst

3.1              Alle offertes en aanbiedingen van Leverancier zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald. Tenzij                    uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de offertes en aanbiedingen van Leverancier veertien (14) kalenderdagen geldig.

3.2              De overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer komt tot stand door het plaatsen of doen van een schriftelijke of mondelinge                             (telefonische) bestelling dan wel opdracht bij Leverancier en de aanvaarding van deze bestelling dan wel opdracht door Leverancier.

3.3.             De in het vorige lid genoemde aanvaarding door Leverancier kan via elk communicatiemiddel plaatsvinden. Dit geldt eveneens indien                  bestelling of opdracht van Afnemer langs elektronische weg is geplaatst.

3.4              Op Leverancier rust geen enkele verplichting om Afnemer middelen ter beschikking te stellen om invoerfouten door Afnemer te                           kunnen opsporen of corrigeren. Tussen partijen geldt de inhoud van de opdracht of bestelling van Afnemer zoals deze door                                    Leverancier is ontvangen. Invoerfouten en andere fouten gemaakt bij het verstrekken van de bestelling of opdracht komen voor                      rekening en risico van Afnemer. Indien de overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer langs elektronische weg tot stand is                                  gekomen, is het door Leverancier gearchiveerde exemplaar van de overeenkomst niet toegankelijk voor Afnemer.

 

 1. Prijzen en tarieven

4.1              Verkoop en levering van de Producten en/of Diensten geschiedt tegen de op dat moment van de totstandkoming van de                                        overeenkomst door Leverancier gehanteerde prijzen en tarieven.

4.2              De door de Leverancier gehanteerde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief eventuele andere van                            overheidswege opgelegde heffingen en exclusief administratie-, installatie-, montage-, transport- en verzendkosten.

4.3              Leverancier behoudt zich het recht  voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment                    dat deze worden ingevoerd. Leverancier zal Afnemer hiervan op de hoogte stellen.

 

 1. Facturering en betaling

5.1              Betaling door Afnemer dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op een door de Leverancier aangegeven                                 bankrekening, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

5.2              Zonder uitdrukkelijke toestemming van de Leverancier, is het Afnemer niet toegestaan zijn betalingsverplichting jegens Leverancier                     te verrekenen met een vordering van Afnemer op Leverancier, uit welke hoofde dan ook.

5.3              Leverancier heeft het recht op ieder moment vooruitbetaling, contante betaling dan wel andere vorm zekerheid voor de betaling van                   Afnemer verlangen.

5.4              Indien Afnemer de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Afnemer, zonder dat enige aanmaning of                ingebrekestelling nodig is,                    over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien de Afnemer na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de                         vordering te voldoen, kan Leverancier de vordering uit handen geven, in welk geval de Afnemer naast het verschuldigde bedrag                               (inclusief rente) tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Indien hiervan sprake is dan                           is Leverancier tevens gerechtigd de nog uit te voeren overeenkomsten met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden en                      alle toekomstige leveringen te staken. De schade die hiertoe ontstaan zal worden vergoed door Afnemer.

 Levering en leveringstermijnen

6.1              Leverancier zal spoedig mogelijk na ontvangst van de bestelling/opdracht van Afnemer de Producten leveren, indien het bestelde Product, althans voorradig is. Diensten worden geleverd op het overeengekomen tijdstip tussen partijen. Op deze Diensten zijn ook de bepalingen van paragraaf “Training en Cursus” van toepassing.

6.2              Alle door de Leverancier gehanteerde leveringstermijnen zijn streeftermijnen en geen fatale termijnen.

6.3              Leverancier is gerechtigd de nakoming van diens verplichtingen jegens Afnemer op te schorten, zolang de Afnemer niet aan zijn              betalingsverplichtingen heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot het moment waarop Afnemer alsnog zijn verplichtingen jegens                         Leverancier volledig is nagekomen.

 

 1. Montage van de Producten

7.1              Afnemer is verplicht kennis te nemen van de producteneigenschappen, de gebruiksaanwijzingen van de Producten alsmede de installatievoorschriften en deze strikt toe te passen bij de montage en installatie van de Producten. Deze informatie wordt in beginsel geheel kosteloos door Leverancier aan de Afnemer er beschikking gesteld.

7.2              Afnemer is zelf geheel verantwoordelijk om zijn klanten te wijzen op het gebruik van het Product alsmede de klant te wijzen op de risico’s van het gebruik van Product. De Afnemer is verantwoordelijk voor de installatie en montage alsmede risico’s die hieruit kunnen voortvloeien. Voor een aantal Producten is het niet toegestaan deze te installeren zonder voorafgaande training en certificering van de Leverancier.

7.3              Afnemer vrijwaart Leverancier voor alle schade die kan ontstaan als gevolg van de onkundige en ondeugdelijk installatie en montage van de Producten maar ook voor het niet naleven van de voorschriften van Leverancier voor het installeren en monteren van het Product.

 

 1. Klachten en retourzendingen

8.1              Afnemer dient klachten over de geleverde Producten binnen tien (10) werkdagen na levering van de Producten schriftelijk, met een duidelijke omschrijving van de klachten en onder vermelding van het rolnummer van het Product,  aan Leverancier mede te delen. Bij gebreke van een dergelijke mededeling of het ontbreken van het rolnummer vervalt elke aanspraak jegens Leverancier ter zake van de gebreken in het geleverde Product. Hiervoor dient er een garantieformulier ingevuld te worden.

8.2              Afnemer is verplicht, indien mogelijk, de Producten, retour te zenden, inclusief het originele verzenddocument en/of originele                              adreslabel in een deugdelijke verpakking te retourneren en dient bij de retourzending de reden daarvan schriftelijke mede te delen.                      Na ontvangst van de retour gezonden goederen zal Leverancier, indien deze retourzending gegrond is, zo spoedig mogelijk alsnog de                      door de Afnemer bestelde en/of onbeschadigde Producten leveren.

8.3              Speciaal bestelde en op maat gemaakte geleverde Producten kunnen NIET geretourneerd worden, dit geldt ook voor losse meter Producten. Uitsluitend volle en niet aangebroken rollen van het Product kunnen retour gestuurd worden waarbij er 10% van het aankoopbedrag van het Product voor handeling in rekening wordt gebracht.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud en risico

9.1              Leverancier behoudt zich de eigendom van alle door hem aan Afnemer geleverde Producten voor zolang Afnemer niet volledig heeft                    voldaan aan zijn (betaling) verplichtingen jegens Leverancier uit hoofde van de leverantie van de Producten, vorderingen ter zake van                  een tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten daaronder begrepen.

9.2              Voordat de eigendom van de Producten op Afnemer is overgegaan, is het verboden de Producten aan derden te verpanden en/of te bezwaren. Iedere verpanding, zekerheidstelling of bezwaring dienen vooraf aan Leverancier medegedeeld te worden.

9.3              De door de Leverancier aan Afnemer geleverde Producten zijn vanaf het moment van feitelijke aflevering aan Afnemer volledig voor                    diens rekening en risico.

 

 1. Gebruik van de MADICO en intellectueel eigendomsrecht

10.1            MADICO is internationaal geregistreerd en beschermde handelsnamen en merken van de firma Madico Inc. Het is niet toegestaan                      zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Madico Inc. en Leverancier te gebruiken dan wel te exploiteren.

10.2            Indien Afnemer het verbod in artikel 10.1 niet naleeft, dan vrijwaart Afnemer Leverancier voor alle aanspraken die hieruit kunnen                        voortvloeien en dient hij een boetebedrag te betalen van 1.000,00 Euro per dag van overtreding. Dit boetebedrag is door Leverancier                  direct opeisbaar.

10.3            Het is Afnemer niet toegestaan om het product Sun-Gard en Madico onder een andere naam dan Sun-Gard en Madico dan wel eigen label op de markt te promoten, verkopen en te installeren. Bij misbruik hiervan behoudt Leverancier zich het recht om leveringen op te schorten dan wel de Afnemer te royeren en is Leverancier gerechtigd per dag overtreding een boetebedrag te betalen van 5.000,00 Euro.

 

 1. Overmacht

11.1            Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die Leverancier of Afnemer niet kan                          worden toegerekend, omdat zijn niet te wijten is aan de schuld van Leverancier of Afnemer, noch krachtens de wet, rechtshandeling                    of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Leverancier of Afnemer komt.

11.2            In geval van tijdelijke overmacht, waaronder begrepen de situatie dat een door Afnemer bestelde Product tijdelijk niet meer                                    voorradig is, is Leverancier gerechtigd de beoogde leveringstermijn te verlengen met de tijd, gedurende welke de tijdelijke overmacht                                 voortduurt.

 11.3            In geval van blijvende overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid waarop Leverancier of Afnemer geen invloed heeft                    noch redelijkerwijs kan hebben en die de levering of terbeschikkingstelling van Goederen/ Producten respectievelijk de verrichting                    van werkzaamheden en/of Diensten onmogelijk maakt, daaronder begrepen de situatie dat een gekocht goed is uitverkocht en                             herdruk niet plaatsvindt, is Leverancier respectievelijk Afnemer gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. In geval                               van overmacht kan Afnemer geen vergoeding van door hem geleden schade van Leverancier vorderen, onverminderd het bepaalde in                            artikel 6:78 BW.

 

 1. Aansprakelijkheid en vrijwaring

12.1            Leverancier is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van Afnemer of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijf- of milieuschade, voortvloeiend uit de niet-nakoming van de overeenkomst en voortvloeiende uit het gebruik of montage of installatie van de Producten.

12.2            Indien de schade is veroorzaakt als gevolg van grove schuld en opzet, dan zal de aansprakelijkheid van Leverancier uit welke hoofde                     dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één (1) gebeurtenis geldt) beperkt zijn tot de                                      betreffende contractsom. Indien geen contractsom kan worden aangewezen, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot 250,00 Euro.                           Elke vorm van indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijf- en milieuschade is uitgesloten.

12.3            De Afnemer zal Leverancier vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, terzake van vergoeding van schade, kosten of interesse, in verband met de Producten c.q. voortvloeiende uit het gebruik van de Producten. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden, voor zover deze schade voortvloeit uit onoordeelkundig advies, gebruik, installatie en montage van de Producten of uit gebruik installatie en montage van Producten in strijd met de bijgeleverde gebruiksaanwijzingen, handleidingen en productinformatie.

 

 1. Ontbinding

13.1            Leverancier heeft het recht de overeenkomst met Afnemer met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een                                    schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:

 • Afnemer ondanks deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende (betaling)verplichting;
 • aan Afnemer (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, Afnemer een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of Afnemer onder curatele of bewind wordt gesteld;
 • ten laste van Afnemer beslag wordt gelegd op diens goederen ter zake van substantiële schulden en dit beslag langer dan twee maanden wordt gehandhaafd;
 • Afnemer zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt.

13.2            In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door Afnemer aan Leverancier verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun                 geheel opeisbaar.

13.3            Leverancier is wegens voornoemde beëindiging van de overeenkomst jegens Afnemer nimmer tot enige schadevergoeding of                                              betaling gehouden, onverminderd het recht van Leverancier op volledige schadevergoeding wegens schending door Afnemer van zijn                     verplichtingen als hiervoor bedoelden onverminderd Leverancier overigens terzake toekomende rechten.

 

 1. Toepasselijk recht en geschillen

14.1            Op elke door Leverancier met Afnemer gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het                  Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag).

14.2            Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met een door Leverancier met Afnemer gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend                                 worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch, voor zover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.

 

 1. Diversen

15.1            Alle kennisgevingen in het kader van de naleving van de tussen Leverancier en Afnemer gesloten overeenkomst(en) en deze                                 algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden gedaan.

15.2            Wijzigingen en/of aanvullingen van/op de met Afnemer gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig,                    indien en voor zover deze schriftelijk zijn vastgelegd.

15.3            Leverancier is gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit de met Afnemer gesloten overeenkomst(en) over te dragen aan dochter- en/of groepsmaatschappijen als bedoeld in artikel 24a en 24b Boek 2 BW dan wel aan rechtsopvolgers, door welke overdracht Leverancier uit zijn verplichtingen jegens Afnemer zal zijn ontslagen. Afnemer is verplicht op eerste verzoek van Leverancier alle door Leverancier voor bedoelde overdracht noodzakelijk geachte medewerking te verlenen.

15.4            Het is Afnemer zonder een voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier niet toegestaan zijn rechten en/of verplichtingen                  uit een met Leverancier gesloten overeenkomst(en) aan derden over te dragen of rechten ten gunste van derden met een beperkt                               recht te bezwaren. Leverancier zal de hier bedoelde toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.

  

 1. VAKTRAININGEN

 

 

                   De in deze afdeling II vermelde bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen onder afdeling I, van toepassing indien Leverancier                       diensten verleent terzake van vaktrainingen.

 

 1. Definities

                   In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

                   Deelnemer             : een natuurlijk persoon die aan een Opleiding deelneemt;

                   Vaktraining             : alle door de Leverancier verzorgde of georganiseerde programma’s, cursussen  en/of vaktrainingen om de                             Deelnemer te op te leiden en/of te trainen om de Producten te gebruiken dan wel te installeren.

 

 1. Inschrijving

                   Leverancier behoudt zich het recht voor in geval van onvoldoende inschrijvingen een vaktraining af te lassen dan wel                                              opleidingsgroepen samen te voegen. Leverancier zal Afnemer in voorkomend geval daarvan tijdig op de hoogte stellen van deze                              wijziging.

 

 1. Betaling

3.1              Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen zijn de door Leverancier gehanteerd prijzen en tarieven exclusief omzetbelasting. Het door de Afnemer verschuldigde cursusgeld  dient vóór aanvang van de vaktraining te zijn bijgeschreven op onze bankrekening of contant betaald te worden op de cursusdag van de vaktraining dan wel in de vorm van een factuur waarbij in dit geval het cursusgeld voor aanvang van de vaktraining op de bankrekening is bijgeschreven.

 

 1. Garantie na vaktraining

4.1              Solar Protection Films (SPF) verleent géén garantie op de installatie van de verschillende filmtypes tijdens een vaktraining en is ook niet aansprakelijk voor eventuele garanties, claims of klachten van het eindresultaat aan voertuigen, gebouwen of andere oefenobjecten welke tijdens een vaktraining zijn ingezet en/of gebruikt.

 

 1. Annulering, verhindering en niet deelnemen

5.1              Annulering van de opleiding is door Afnemer uitsluitend telefonisch of schriftelijk mogelijk.

5.2              Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Afnemer aan Leverancier in geval van annulering van een vaktraining 10% van het                     cursusgeld verschuldigd.

5.3              Bij verhindering of niet deelneming zonder annulering is Afnemer het gehele cursusgeld aan Leverancier verschuldigd. In geval een Deelnemer niet in staat is een vaktraining bij te wonen, is Afnemer gerechtigd een vervanger aan de vaktraining te laten bijwonen. In geval een Deelnemer of diens eventuele vervanger niet bij een vaktraining aanwezig is geweest, zal Leverancier het eventuele tijdens de opleiding uitgereikte cursusmateriaal aan de Deelnemer toesturen.

 

 1. Starterspakket opleiding c.q. vaktraining

6.1              Het starterspakket A omvat hetgeen wat in de vaktraining voertuigen document is omschreven, de Deelnemer neemt na de vaktraining dit starterspakket af. Bij afname van 2.500,00 of meer aan Sun-Gard / Madico producten (excl. starterspakket en excl. vaktraining) binnen 1 kalenderjaar na afloop van de vaktraining, dan wordt er een bedrag à 250,00 gecrediteerd.

6.2              Het starterspakket B omvat hetgeen wat in de vaktraining voertuigen document is omschreven, de Deelnemer neemt na de vaktraining dit starterspakket af. Bij afname van 1.500,00 of meer aan Sun-Gard / Madico producten (excl. starterspakket en excl. vaktraining) binnen 1 kalenderjaar na afloop van de vaktraining, dan wordt er een bedrag à 150,00 gecrediteerd.

 

 1. Programma en inhoud van de opleiding

7.1              Leverancier behoudt zich het recht voor het tijdstip, locatie en plaats van de vaktraining te wijzigen. Leverancier zal de Afnemer                           daarvan tijdig op de hoogte stellen.

 

 1. Non-concurrentie

8.1              Het is Afnemer niet toegestaan op basis van de door Leverancier verzorgde vaktraining, ontwikkelde documentatie en                                           cursusmateriaal zelf ofwel in samenwerking met derden een soortelijke opleiding te ontwikkelen of te geven zonder uitdrukkelijke                      schriftelijke toestemming van de Leverancier.

8.2              Het is Afnemer niet toegestaan na het volgen van de door de Leverancier verzorgde vaktraining de naam en/of merk Sun-Gard /                          Madico te gebruiken dan wel te gebruiken als handelsnaam. Elke vorm van gebruik zal strijd opleveren met artikel 10.1 van deze                               algemene voorwaarden en is artikel 10.2 onverkort van toepassing in het geval van overtreding van dit artikel 7.